Souhlas s užitím osobních údajů

Vyplněním formuláře přihlášky na Výtvarný příměstský tábor 2024 jste projevili tento souhlas:

Já, zákonný zástupce dítěte přihlašovaného na Výtvarný příměstský tábor či na LeťVýš 2024 Atelieru Ludmila tímto ve smyslu evropského Nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých v přihlášce na VPT24 a souhlasím s tím, aby uvedené osobní údaje byly zpracovány a použity správcem, kterým je vedoucí výtvarných příměstských táborů Mgr. Ludmila Obručová, Nemošická 398, 190 17 Praha – Vinoř.

Tento souhlas je udělen na dobu určitou od data podepsání do 30. 9. 2024.

Souhlasím s tím, aby správce uchovával moji emailovou adresu a telefonní číslo za účelem podávání informací o aktivitách Atelieru Ludmila po dobu určitou od podepsání Přihlášky na Výtvarný příměstský tábor 2024 do 30. 9. 2029.

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv tento souhlas kdykoliv změnit či zrušit a kdykoliv si od správce vyžádat shromážděné osobní údaje. Zároveň prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Tyto informace slouží pro zajištění péče o dítě po dobu konání příměstského tábora. Souhlasím s jejich využitím při péči o dítě na tomto příměstském táboře. Informace nebudou poskytovány ke komerčním účelům jiným osobám.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem: Strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě;

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.